Blog

Nosné kabelové systémy s požární odolností – jaké nároky musí splňovat

Jen těžko si asi dokážeme představit, jak vysokým teplotám jsou vystaveny materiály a konstrukce při nebezpečných požárech a přírodních katastrofách. Některé současné budovy, stavby a konstrukce musejí být navrženy tak, aby v nich elektrické rozvody nutné pro evakuaci ohrožených lidí fungovaly i v případě požáru. Proto je životně důležitá mimořádná odolnost kabelových systémů, která to umožní.

Co je zachování funkčnosti při požáru a koho se týká?

Ve smyslu zkušební normy a dalších předpisů se pod zachováním funkčnosti rozumí zachování elektrického napájení v případě požáru. Tento požadavek se ale nevztahuje na veškeré elektrické napájení v budově ale jen na elektrické okruhy důležité pro bezpečnost, to znamená např. elektrické napájení bezpečnostního osvětlení, záchranných výtahů, požárních hlásičů, větracích a kouřových odtahových zařízení a také čerpadel postřikovacích zařízení. Jedná se tedy o

elektrické obvody těch instalací, které v případě požáru slouží buď k evakuaci a záchraně lidí, nebo také k hašení.

Zachování funkčnosti se tedy nevyžaduje pro každou budovu. Pole platných předpisů se týká budov a zařízení se zvýšeným bezpečnostním rizikem které se vyskytuje především v prostředích s větším počtem lidí. Patří sem všechny budovy spadající pod ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory a dále objekty, které by mohly v případě požáru znamenat zvlášť vysoké ohrožení pro své okolí, což se týká jak osob, tak dalších materiálních hodnot. V této skupině proto najdeme především budovy a zařízení jako jsou shromaždiště, obchodní domy, výstaviště, výškové domy, hotely, restaurace, nemocnice, metro či budovy pro chemický průmysl a elektrárny.

Normy a požadavky na zachování funkčnosti

Závaznými dokumenty pro řešení bezpečnostních vedení se zachováním funkčnosti jsou národní stavební řády, resp.zákony, související prováděcí vyhlášky a technické předpisy.

Základní požadavky na návrh a provedení napájení resp.řízení protipožárních zařízení budov řeší norma ČSN 73 0802 čl. 12.9.1. Z kapitoly 8. téže normy lze odvodit minimální dobu požární odolnosti kabelových nosných konstrukcí i požadavky na nejnižší stupeň žární bezpečnosti instalačních kanálů a šachet. Podobné údaje ze získat z ČSN 73 0804, která řeší i evakuační technická zařízení.

Zpřísnění požadavků požární bezpečnosti prostorách s vysokou koncentrací osob a tedy i se zvýšeným rizikem paniky v případě požáru, předkládá ČSN 73 0831. Specifiky obytných budov se zabývá ČSN 73 0833 a pro a pro zdravotnická zařízení má obdobný význam ČSN 73 0835.

Dle norem lze odvodit společné zásady pro návrh a realizaci napájení zařízení, u nichž je vyžadováno časově omezené zachování funkčnosti v případě požáru:

• Od hlavního rozvaděče „bezpečnostního“ elektrického napájení je třeba vytvořit k napájeným zařízením nezbytným pro zajištění požární bezpečnosti objektu vlastní rozvodnou síť instalovanou odděleně od ostatních elektrických rozvodů.

• Veškeré elektrické obvody zařízení nezbytných k zajištění požární bezpečnosti objektu musí být vždy vedeny v samostatných kabelech nebo vedeních odděleně od ostatních tras. Požadavek na oddělení tras nemusí přitom ale platit vždy. Výjimky se týkají instalace koncových elektrických obvodů bezpečnostního osvětlení a některých vedení k zařízením bezpečnostní signalizace.

Jak ochránit kabely proti žáru

Aby nosné kabelové systémy s protipožární odolností vydržely nápor žáru a ohně, musí splňovat specifické požadavky. K ochraně kabelů se používají materiály, jakými jsou slída, skelné vlákno a hedvábí. Díky technologickým inovacím můžeme využít i například keramizující plasty, keramický nástřik, nebo bezhalogenový polymer.

Kvůli zachování všech vlastností, musejí být kabely podrobeny hned několika testům a zkouškám. Splněním požadavků ČSN IEC 60331 počínaje a absolvováním testů DIN 4102 část 12 konče. V současnosti existuje několik řad kabelů, splňujících normy pro zachování funkčnosti. Některé z nich mohou být funkční i při hodinu a půl trvajícím požáru.

Bezpečnostní kontrolu potřebují i kabelové nosné systémy. Jsou proto zkoušeny podle předpisu ZP 27/2008 PAVUS, který vychází z německé normy DIN 4102 část 12. Kabelové nosné konstrukce od společnosti TOPservis jsou oproti konkurenci levnější, s výhodou rychlé montáže a vyššího zatížení konstrukcí.

Chcete vědět více o kabelových nosných systémech s požární odolností?

Podívejte se do našeho katalogu.

Katalog nosných systémů s požární odolností

 

Share box